Játékszabályzat

(Hatályos: 2021.09.22. és 2021.10.19. között)

1.A Nyereményjáték Szervezője:

A METRO Kereskedelmi Kft. (13-09-069282; 2040 Budaörs, Keleti u. 3., a továbbiakban: METRO), promóciós „Hajtson rá a nyereményekre” elnevezéssel Nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez.

2.A Nyereményjátékban résztvevő személyek:

A Nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás képviseletére jogosult személy (ideértve az egyéni vállalkozót is e minőségében), akinek van érvényes névre szóló METRO vásárlási igazolványa, betöltötte 18. életévét, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik. Továbbá a Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött, természetes személy, aki a METRO magyarországi áruházaiban meghirdetett nyílt napok keretében vásárol, és aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik. (továbbiakban: Játékos).

A Játékos a Nyereményjátékban csak a saját nevére szóló METRO kártyájával, vagy a nyílt napokon kiállított METRO GOURMET kártyával vehet részt, tehát azzal regisztrálhat.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva az alábbi személyek:

Szervező munkavállalói, e személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (2) bekezdése)

A Nyereményjáték lebonyolításába és teljesítésébe bevont egyéb cég, személy, közreműködő, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, továbbá e személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (2) bekezdése);

METROMax webshop-on keresztül vásárlók;

METRO Iroda elnevezésű webshop felületéről vásárló személyek;

Kiszállítással történő vásárló személyek.

3.A Nyereményjátékban való részvétel feltételei:

A Nyereményjáték időtartama: 2021.09.22-2021.10.19.

A Nyereményjátékban azon Játékosok vehetnek részt, akik:

a Nyereményjáték időtartama alatt (2021.09.22-2021.10.19.) letöltik a METRO COMPANION applikációt a mobil eszközükre, majd sikeresen hozzáadják a METRO kártyájukat és regisztráció megerősítését követően, sikeresen belépnek a korábban megadott email címmel és jelszóval az applikációba, és a promócióban szereplő termékek közül legalább összesen bruttó 6.000 Ft értékben vásárolnak, egy számlán (azaz egy tranzakció során), bármely magyarországi METRO Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruházban (a továbbiakban: METRO Áruház).

Azon Játékos is részt vesz a nyereményjátékben akik már korábban letöltötték a METRO COMPANION applikációt a mobil eszközükre, majd sikeresen hozzáadták a METRO kártyájukat és regisztráció megerősítését követően, sikeresen beléptek a korábban megadott email címmel és jelszóval az applikációba, és a promócióban szereplő termékek közül legalább összesen bruttó 6.000 Ft értékben vásárolnak, egy számlán (azaz egy tranzakció során), bármely magyarországi METRO Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruházban (a továbbiakban: METRO Áruház).

Promócióban szereplő termékek: nyereményjátékban részt vesz minden olyan termék, mely az 1. sz. mellékletben és a 2021.09.22-10.05 között érvényes 2021/21 akciós katalógusban, valamint a 2021.10.06.-10.19. között érvényes 2021/22 akciós katalógusban METRO katalógusokban, a külön megjelölt promóciós oldalakon megtalálhatók. Illetőleg, melyeket az 1. számú melléklet is tartalmazza.

4.A Nyereményjáték menete:

Vásároljon a Nyereményjáték időtartama alatt bármely magyarországi METRO Áruházban a Nyereményjátékban meghirdetett promócióban résztvevő termékek közül legalább bruttó 6.000 Ft értékben egy számlán és töltse le a METRO COMPANION applikációt a mobil eszközére és regisztrálja be METRO kártyáját.

Amennyiben ezt korábban még nem tette meg, alábbiak szerint szükséges letölteni és aktiválni a METRO COMPANION APPLIKÁCIÓT a promóció vége (2021.10.19. 23:59:59) előtt: töltse le a METRO COMPANION applikációt a mobil eszközére, majd sikeresen adja hozzá a METRO kártyáját, majd a regisztráció megerősítését követően sikeresen lépjen be a korábban megadott email címmel és jelszóval az applikációba. A promócióban való feltételek teljesítésével a játékos automatikusan elfogadja a játékszabályzatot és adatkezelési tájékoztatót.

5.Regisztráció menete

A regisztráció akkor tekinthető beérkezettnek és egyben befejezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a mobil eszközére letöltött applikációban, a regisztráció megerősítését követően sikeresen belépett, így a rendszer adatbázisában rögzítésre kerül. A továbbiakban a regisztráció beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.

Amennyiben bármely okból valamely nyeremény nem osztható ki, úgy azt a Szervező saját részére visszaveszi, illetve saját döntése alapján használja fel.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

A Játékos a nyerési esélyét növelheti azzal, ha több alkalommal, külön tranzakciók keretében is teljesíti a minimum bruttó 6.000 Ft értékű vásárlást a promóciós termékekből. A Nyereményjátékon egy Játékos annyi alkalommal vesz részt, ahány METRO számlája éri el a minimum bruttó 6.000 Ft-ot a promóciós termékek vásárlásával. Nem szükséges az összes METRO számlát külön regisztrálni, a vásárlási periódus után a METRO saját rendszeréből szűri ki az összes regisztrált Játékos számláját, és ellenőrzi a nyereményjáték feltételeinek meglétét. Egy Játékos egy nyereményre jogosult (a fődíj és a további nyeremények esetében).

A Nyereményjátékra kizárólag a vásárláshoz használt kártyán szereplő személy jogosult regisztrálni.

6.A Nyereményjáték időtartama:

A Nyereményjáték 2021. szeptember 22. 6:00 órától 2021. október 19. 23:59:59 óráig tart. A játékban résztvevő számlák kiadásának dátuma: 2021. szeptember 22. – 2021. október 19. között, amennyiben a vásárlás időpontjában a Nyereményjáték feltételeit maradéktalanul teljesítette.

Az applikáció letöltésének, kártya regisztrációjának határideje 2021. október 19. 23:59:59 óra.

7.Sorsolás

Fődíj és a további nyeremények sorsolása:

A Nyereményjáték sorsolására 2021. október 27. napján a Közjegyző székhelyén, közjegyző jelenlétében kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

A fődíj és további nyeremények sorsolásán a Nyereményjáték regisztrációs időtartama alatt érvényesen regisztrált és a Nyereményjáték személyi és tárgyi feltételeinek megfelelő Játékosok pályázatai vesznek részt. A sorsolás nem nyilvánosan, közjegyző jelentétében történik, ahol nyereményenként 1 db Nyertest, és 5 db pótnyertest, sorsolnak elektronikus sorsoló program igénybevételével, nem visszatevéses módszerrel.

8.Nyeremények:

Fődíj:

1 darab Kia Picanto személygépkocsi

További nyeremények:

5 db MS ENERGY NEUTRON n1 elektromos roller

3 db Neuzer Lido márkájú kék-fehér színű elektromos bicikli

A nyeremények specifikációját a 3. számú melléklet tartalmazza.

9.Nyertes értesítése és jogosultság ellenőrzése

A sorsolást követően a Szervező ellenőrzi rendszerében a nyertes METRO kártyájának érvényességét, az applikáció regisztrációja során megadott METRO kártyaszám és a hozzátartozó név rendszerbéli azonosságát. A Nyertesek kötelesek megőrizni és bemutatni a METRO áruházban kiadott számlát, amelyeket a Szervező ellenőriz a sorsolás után.

A fenti feltételek valamelyikének hiánya a nyertes azonnali kizárását és a pótnyertes nyertessé válását vonja maga után a fenti ellenőrzés lebonyolítását követően. A fenti feltételek érvényességének megállapítása során vita esetén a METRO rendszerében rögzített adatok az irányadóak.

A Szervező a Nyertest a sorsolástól számított 5 naptári napon belül értesíti azon az e-mail címen, amelyet a digitális fiók regisztrálása során megadott, továbbá az applikáción keresztül is és üzen push üzenet formájában is. Szervező a kiértesítést legfeljebb 2 alkalommal (2 egymást követő munkanapon) kísérli meg a megadott elérhetőségen.

Ennek eredménytelensége esetén a nyertes helyébe a pótnyertes lép. A Szervező a Nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi, illetve tárgyi feltételeknek. Különösen ide értve azt az esetet, aki nem rendelkezik érvényes METRO vásárlói igazolvánnyal, vagy nem a saját METRO kártyájával regisztrált. Ilyen esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe.

A pótnyertesek nyertessé válásának sorrendjét a sorsolásuk időrendisége határozza meg. A pótnyertesek értesítésére és jogosultságuk ellenőrzésére a Nyertesre vonatkozó szabályok vonatkoznak. A Nyereményre szóló jog másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A Nyereményekhez, illetve azok átadásához tartozó, azt terhelő közteher-fizetési kötelezettséget kifizetőként Szervező vállalja, az egyéb felmerülő költségek a Nyertest terhelik.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30. naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény fenti időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Nyereményjátékban történő részvétel jelen játékszabályzat Játékos általi megismerését és elfogadását jelenti, ideértve az adatkezelési szabályzatot is. A játékszabályban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a játékszabályzat megtalálhatók a www.metronyerohetek.hu oldalon. A Nyereményjátékkal kapcsolatban további tájékoztatás Szervező Központi Ügyfélszolgálatán kérhető:

Mobil telefonról: +36-23/50-90-50,

Vezetékes telefonról: +36-80/50-90-50

Faxon: +36-1/414-1288

E-mail: info@metro.co.hu

A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után, 90 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A Szervező fenntartja a jogot, hogy Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, ideértve a Nyereményjáték szüneteltetését vagy megszüntetését. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, különös tekintettel a www.metronyerohetek.hu honlapra.

11.A Nyereményjátékok alatt történő adatkezelés – adatkezelési tájékoztató

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a Játékos a Játékban történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a Játékosok által a regisztráció során megadott személyes adatokat a Nyereményjáték céljából kezelje. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, ideértve a nyeremények átadását.

A Játékosok személyes adatainak kezelése és feldolgozása a Játékosok által megadott alábbi személyes adatokra terjed ki:

A kezelt adatok köre: www.metronyerohetek.hu oldalon megadott vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, METRO Kártyaszám.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja)

Az adatkezelés célja: A Játékos Nyereményjátékokban történő részvételéhez szükséges adatok kezelése, a nyertesek értesítése, ajándékok átadása, adókötelezettség megállapítása.

Az adatkezelés időtartama: A Szervező a személyes adatokat a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamáció benyújtására nyitva álló határidő leteltéig és a kapcsolódó adózási, illetve egyéb kötelezettségek teljesítéséig kezeli.

Adattovábbítás: A névre szóló utalványok kiállítása céljából Szervező a nyertesek nevét továbbítja, az Envikút Kft. (székhely: 1225 Budapest Nagytétényi út 221-225; postacím: 1021 Budapest, Üdülő u. 1.; cégjegyzék szám: 0109953008; adószám: 23101487-2-44;) számára.

Automatikus adatkezelés, Adatfeldolgozó: Webimpact Kft, székhely: 2500 Esztergom, Berényi utca 10., adószám: 14472109-2-11. Az al-adatfeldolgozó üzemelteti a Nyereményjáték microsite-ot. Ha az érintett gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében az őt megillető jogokat, bármikor a Szervezőhöz fordulhat (Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 2040 Budaörs, Keleti utca 3.; telefon: 06-23/508-366; email cím: adatvedelem@metro.co.hu), amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Az érintetteket a következő jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok kezelésének útjával és körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés).

Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),

Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),

Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),

Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

Az adatkezelés elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk). Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perelbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Nyereményjáték érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak zárolása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik. A Szervező vállalja, hogy a Nyereményjáték során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik.

12.Egyéb rendelkezések

Érvénytelennek minősül a Játékos Pályázata, amennyiben az a jelen Szabályzatban említett követelményeknek nem felel meg, így különösen, ha annak tartalma nem értelmezhető vagy jogszabályba ütközik (pl. indokolatlanul sértő, megbotránkoztatást keltő), illetve ha ismételten ugyanolyan tartalommal vagy elkésetten kerül megküldésre.

Mindemellett érvénytelennek minősül a receptfeltöltő Pályázata akkor is, ha maga a Játékos a 3. pontban meghatározott követelményeknek nem felel meg.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállalnak az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.

Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e jelen Szabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.

A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot.

A csoportos részvétel a Játékban tilos. Amennyiben akár a Szervező, akár a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást, vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével vesznek részt a Játékban, akár a Szervező, akár a Szervező bármelyike saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot, vagy telefonszámot vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, vagy telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező felelősségüket kizárják. A Szervező bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják. A Nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Nyereményjátékokban résztvevő, általuk regisztrált mobiltelefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges számváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállalják felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal összefüggésben, akár a Játékosnál, akár a Játékoson és a Szervezőn kívüli harmadik személynél bekövetkezett kárért.

Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervező a Nyereményjátékokból érvénytelenség okán kizárhatják azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Szervezőt felelősség nem terheli.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a Szervező nem vállalják a felelősséget.

A Szervező nem érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár, ezen igényeknek nem kötelezettje. A főzőnap nyertesei között kiosztásra kerülő termékekesetén a jótállás kötelezettje a termék gyártója, vagy forgalmazója.

13.Játékszabályzat módosítása, illetve visszavonása

A Szervező fenntartja magának a jogot a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen játékszabályzat egyoldalú módosítására, illetve visszavonására.

Budapest, 2021. szeptember 21.

METRO Kereskedelmi Kft.

Szervező

1. számú melléklet: promócióban résztvevő termékek

MM2021/21-ES IDŐSZAK: 2021.09.22. ÉS 2021.10.05. KÖZÖTT:

MIZO JEGESKÁVÉ többféle 330 ml/db

COMPLETA TEJSZÍNHAB SPRAY kétféle 250 ml/db

MILLI FŐZŐTEJSZÍN 2x200 ml/gyűjtő

RISKA TÖMBSAJT kb. 1,3 kg

PICK TÉLISZALÁMI RÚD kg

KNORR KRÉMLEVES többféle 43-70 g/db

MINDEN 460-1000G UNIVER FLAKONOS KETCHUP

JACOBS KÁVÉKAPSZULA többféle 208 g/db

SIÓ NATURA GYÜMÖLCSLÉ többféle 1 l/db 12 db/gyűjtő

LIPTON ICE TEA többféle 0,5-1,5 l/db 9-12 db/gyűjtő

ZWACK UNICUM többféle alk.: 30- 40% V/V 0,7 l/db

BALLANTINE’S WHISKY alk.: 40% V/V 1 l/db

JANA BABY ÁSVÁNYVÍZ 1 l/db 6 db/gyűjtő

BORSODI SÖR alk.: 4,5% V/V 0,5 l/db

VALAMENNYI PALMOLIVE TERMÉK

BABA TUSFÜRDŐ többféle 400 ml/db

FINISH GÉPI MOSOGATÓ-SZER XL többféle 32, 36, 57 kapszula, 2x650 vagy 900 ml/db

MINDEN DELIKÁT ÉTELÍZESÍTŐ

MM2021/22-ES IDŐSZAK: 2021.10.06. ÉS 2021.10.19. KÖZÖTT:

MIZO JEGESKÁVÉ többféle 330 ml/db

COMPLETA TEJSZÍNHAB SPRAY kétféle 250 ml/db

MILLI FŐZŐTEJSZÍN 2x200 ml/gyűjtő

MAGYAR TEJFÖL 12% 850g/db

PICK TÉLISZALÁMI RÚD 800g/db

JACOBS KÁVÉKAPSZULA többféle 208 g/db

MINDEN KNORR ALAP

MINDEN GLOBUS HIDEGSZÓSZ, DRESSZING ÉS MÁRTÁS

JANA BABY ÁSVÁNYVÍZ 1 l/db 6 db/gyűjtő

SIÓ NATURA GYÜMÖLCSLÉ többféle 1 l/db 12 db/gyűjtő

LIPTON ICE TEA többféle 0,5-1,5 l/db 9-12 db/gyűjtő

ZWACK UNICUM többféle alk.: 30- 40% V/V 0,5 l/db

BALLANTINE'S WHISKY alk.: 40% V/V 1 l/db

STAROPRAMEN SÖR többféle alk.: 4,4-5% V/V 0,5 l/db 24 db/gyűjtő

FLÓRASZEPT KLÓRMENTES TISZTÍTÓSZER többféle 700 ml, 1 l vagy 36 lap/db

VALAMENNYI FINISH LAKOSSÁGI termék

VALAMENNYI AIR WICK termék

2. számú melléklet: promócióban résztvevő áruházak:

METRO Budaörsi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 2040 Budaörs, Keleti u. 3.

METRO Ferencvárosi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 1097 Budapest, Gyáli út 35-37

METRO Debreceni Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 4032 Debrecen, Külső Balmazújvárosi út 3.

METRO Kelet-pesti Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 1152 Budapest, Városkapu utca 9.

METRO Pécsi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 7634 Pécs, Makay út 6.

METRO Szegedi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 6728 Szeged, Budapesti út, 1.

METRO Miskolci Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 3527 Miskolc, József A. u. 12570. hrsz.

METRO Győri Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 9012 Győr- Ménfőcsanaki 25472/3. hrsz.

METRO Nyíregyházi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 01568/50. hrsz.

METRO Szombathelyi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 210.

METRO Budakalászi Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 2011 Budakalász, Lupa-szigeti út 2.

METRO Székesfehérvári Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 8000 Székesfehérvár, Jezsuita u. 1.

METRO Kecskeméti Önkiszolgáló Nagykereskedelmi Áruháza – 6000 Kecskemét, Úrrét 236.

3. számú melléklet: a fődíj, Kia Picanto típusú személygépjármű specifikáció

Fődíj:

Kia Picanto személygépkocsi

Karosszéria: 5dr

Felszereltség: Silver Vision

Motor: 67 DPI

Váltó: Manuális

Üzemanyag: Benzin

Lóerő: 84

KW: 62

Motor mérete: 998 ccm

Gumi méret: 175/65R14

Egyéb nyeremények:

Neuzer Lido elektromos bicikli

Váz: Acél nagy teherbírású

Teleszkópos villa 28”

Első fék: Logan/Promax

Első váltó: -

Hátsó váltó: Shimano TY300 7 SPD

Váltókar: Shimano RS35 markolatváltó

Első agy: Mxus XFO4 36H

Hátsó agy: Asses alu 36H

Felnik: Mach1er-10 28” duplafalú

Köpeny: Chaoyang H481” 700X40C

Extrák: Elemes világítás elől, hátul, sárvédő, csomagtartó

Motor: Mxus xf04” 250W első agymotor

Kijelző: LED

Rásegítés: 3 fokozatú, kormányról vezérelhető, sebességszenzoros

Akku: Greenway 36V 13 AH

MS ENERGY NEUTRON n1 elektromos roller

fekete,

8" kerék,

max. seb. 25 km/h,

250W (24V/8Ah)